poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
   | modyf: Joanna Siwińska 2021-05-11, 19:51 | 382 odsłon
serwiszglossie

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

      Deklaracja dostępności sporządzona została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”.

       Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie znajdującej się pod adresem: www.zydowo.bartoszyce.info. https://spzydowo.edupage.org

Strona internetowa www.zydowo.bartoszyce.info https://spzydowo.edupage.org/ jest zgodna częściowo z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności lub wyłączenia:       

1.     Brak treści odtwarzanych dźwiękowo, w języku migowym.

2.     Zamieszczone grafiki i zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego.

3.     Nie wszystkie pliki i grafiki są dostępne cyfrowo.

4.     Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Strona internetowa szkoły posiada następujące ułatwienia:

1.     Wersja kontrastowa, użycie koloru.

2.      Zmiana rozmiaru tekstu, odstępy w tekście.

3.     Moduł wyszukiwania.

4.     Informacje i relacje uporządkowane według zrozumiałej kolejności, wyróżniki.

5.     Konsekwentna nawigacja i identyfikacja.

6.     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
       W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

- osoba do kontaktu w sprawie dostępności: p. Honorata Bielicka
- e-mail:
sp-zydowo@gmina-bartoszyce.pl
- telefon sekretariatu: (+48) 89 762 – 28 – 87

      Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA
       Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności i udostępnienia
informacji zamieszczonych na stronie internetowej  w formach alternatywnych, na przykład
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie problemu dot. strony internetowej. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

      Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie mieści się w budynku 2- kondygnacyjnym. Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne oraz wejście od sali gimnastycznej i wejście boczne od strony boiska. Dwa wejścia nie umożliwiają dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Jedynym wejściem z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest bezpośrednie wejście do sali gimnastycznej, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Bardzo duża ilość schodów prowadzących do pomieszczeń administracyjnych  uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
       Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania progów oraz małą przestrzeń manewrową i szerokość drzwi.
Drzwi toalet są oznakowane.  Na holu nie są zamontowane poręcze. Szerokość holu i korytarza umożliwia poruszanie się na wózku. Do klas prowadzą drzwi o szerokości 90 i więcej cm. Szkoła nie posiada windy.
      W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla.
Znajdują się oznaczenia kontrastowe drzwi. W szkole udostępniony jest schemat organizacyjny budynku oraz plan ewakuacji.
       Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
       Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
       Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.


DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 12.02.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej www.zydowo.bartoszyce.info. 01.09.2017 rok

Data publikacji strony internetowej https://spzydowo.edupage.org/ 10.05.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej https://spzydowo.edupage.org 11.05.2021 r.

 

LINK DO STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH: https://www.rpo.gov.pl/