poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / WYPOŻYCZENIE KOMPUTERA / Regulamin wypożyczenia komputera
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
Regulamin wypożyczenia komputera
   | modyf: Joanna Siwińska 2020-04-2, 09:53 | 2049 odsłon
serwiszglossie

 

 

 

REGULAMIN

 

wypożyczeń sprzętu komputerowego

w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego

w Żydowie

 

 

1.     W ramach nauczania zdalnego Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy.

 

2.     Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do klasy I-VIII szkoły i nie posiadający komputera domowego (zwany dalej uczniem).

 

3.     Możliwością wypożyczenia objęte są notebooki  wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz).

 

4.     Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą

 

Dyrektora szkoły na ustalony okres.

 

5.     Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

 

6.     W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

 

7.     Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

 

8.     Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.

 

9.     Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

 

10.           Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

 

11.           W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

 

12.           Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

 

13.           Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

 

14.           Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.

 

15.           Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez regulamin to jest do                      1 czerwca 2020 roku.

 

16.           Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

 

17.           Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 

18.           W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.

 

19.           Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

 

20.           Obowiązkiem  rodzica jest udostępnienie dla dziecka łącza internetowego

 

 

 

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                               im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie