poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021
   | modyf: Joanna Siwińska 2020-09-23, 19:40 | 238 odsłon
serwiszglossie

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie

 

 

 

                   Priorytet MEN:

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

           Przewidywane osiągnięcia:

 

              Uczeń:

 

1.      Rozwija swoje zainteresowania matematyczne i przyrodnicze.

2.      Jest przygotowany do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych.

3.      Potrafi rozwijać własne uzdolnienia i zainteresowania.

4.      Jest kreatywny i ma świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych.

5.      Posiada odpowiednie nawyki higieniczne i zdrowotne oraz umiejętność dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propaguje ekologiczny stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

 

Zadania do wykonania

 

 

Forma realizacji

 

Termin

       Osoba odpowiedzialna

 

Efekty

 

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych.

 

1. Wybór samorządu klasowego i szkolnego, opracowanie planu pracy SU.

Wybór Rzecznika Praw Ucznia

 

2. Tworzenie regulaminów, kontraktów klasowych.

 

3.Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen                        z zachowania.

 

4.Wdrażanie do kulturalnych zachowań w domu, w szkole i miejscach publicznych.

- używanie telefonu w miejscach publicznych,

- zachowanie w miejscach publicznych,                       w środkach transportu publicznego,

 

5. Umiejętność kulturalnego komunikowania się ze sobą, sposoby unikania konfliktów- lekcje wychowawcze.                                                            

 

6.Współudział uczniów w organizacji                               i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic.

- obchody Święta Niepodległości,   

- apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

– właściwa postawa i zachowanie podczas uroczystości,

 

 

Wrzesień

 

 

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

listopad

maj

Opiekun SU i wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

E. Hadała

E. Kubiszewska

wszyscy nauczyciele

Uczeń ma poczucie wpływu i odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły.

 

Uczeń współtworzy i respektuje normy grupowe.

 

Uczeń zna kryteria oceniania

 

 

Uczeń wie, jak właściwie zachować się w miejscach publicznych.

 

 

 

 

Uczeń umie współdziałać z innymi, zna zasady kulturalnej dyskusji, nie przejawia zachowań agresywnych, umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe na drodze negocjacji.

 

Uczeń świadomie uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych i ważnych dla kraju rocznic, zna symbole narodowe i je szanuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar

 

Zadania do wykonania

 

 

Forma realizacji

 

Termin

       Osoba odpowiedzialna

 

Efekty

Bezpieczeństwo w życiu codziennym.

1.Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ukazanie niebezpiecznych sytuacji zagrażających ze strony innych osób oraz sposobów postępowania i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

 

 

 

 

 

   

 

3.Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w mediach społecznych    

 

4. Zapoznanie z treścią procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie szkoły.

1a) Pogadanka na temat bezpieczeństwa w domu, w drodze do szkoły i ze szkoły.

 

1b) Oznakowanie uczniów elementami odblaskowymi.

1c) Poznanie i przypomnienie procedury postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, bombowego i terrorystycznego-

- uczestniczenie w próbnych alarmach

 

2a) Pogadanki, spotkania z policjantem, pedagogiem, projekcja filmów.

 

 2b) Pełnienie dyżurów przez nauczycieli, uczniów w czasie przerw .

 

2b)Przypominanie regulaminów pracowni przedmiotowych.

 

2c) Zapoznanie z regulaminem wycieczek.

 

 

3a) Pogadanki na godzinach wychowawczych o zagrożeniach w sieci.

 

 

4a) Pogadanki na godzinach wychowawczych.

 

 

4b) zapoznanie rodziców z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie szkoły

    wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

wrzesień

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 wrzesień

 

 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Wrzesień

 

 

wrzesień

Wychowawcy

policjant

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

Nauczyciel techniki

 

 

Policjant, pedagog szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

 

    

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy dyrektor

 

wychowawcy

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa.

 

 

Uczeń ma znaczek odblaskowy przy plecaku.

 

Uczeń zna drogę ewakuacyjną, potrafi zachować porządek i dyscyplinę podczas ewakuacji, zna sygnały alarmowe.

 

Uczeń potrafi dostrzec sytuacje stwarzające zagrożenie i umiejętnie z nimi radzi sobie.

 

 

 

Uczeń zna obowiązujące w szkole regulaminy, stosują się do ich zasad

Uczeń zna i przestrzega regulaminu wycieczek.

 

 Uczeń wie, jakie treści zawarte w Internecie, TV i czasopismach są dla niego niedozwolone.

 

Uczeń zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym.

Rodzice znają procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie szkoły.

 

 

 

Rozwój doradztwa zawodowego.

 

1.Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

 

 

3. Działania w ramach szkolnego plany rozwoju doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a) Warsztaty dla klas 7-8 prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert.

 

1b) Nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

 

1c) Organizowanie zajęć edukacyjnych w klasach z osobami reprezentującymi zawody – poznanie, na czym polega praca zawodowa rodziców.

 

2a) Nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

 

 

3a) Oznaczenie w dziennikach lekcyjnych działań z ramach doradztwa zawodowego symbolami:

DZ – doradztwo zawodowe,

OZ – orientacja zawodowa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciel przedmiotu

 

 

 

 

Nauczyciel przedmiotu

 

Wg planów

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

Wg planów

 

 

 

 

 

Wg planów

 

Uczeń jest świadomy swoich wyborów, które wpływają na jego przyszłość zawodową.

 

 

 

 

 

 

Uczeń poznał, na czym polega praca zawodowa jego rodziców.

 

 

 

Uczeń jest świadomy swoich wyborów, które wpływają na jego przyszłość zawodową.

 

 

 

Nauczyciele odpowiednio oznaczają wpisy w dziennikach lekcyjnych.

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

1.Kształtowanie właściwych postaw społecznych i relacji wobec siebie i innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.

 

 

 

 

 

3.Współtworzenie i respektowanie norm grupowych.

 

 

4. Podejmowanie działań na rzecz innych.

1a) Wybory samorządu klasowego i szkolnego, opracowanie planu pracy SU.

1b) Zawarcie kontraktu klasowego.

1c) Poznanie i przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz obowiązków dyżurnego klasowego.

1d) Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z zachowania.

1e) Konkurs „Najlepszy kolega i koleżanka” w klasie.

1f) Konkurs „ Najkulturalniejszy uczeń” – Henryki i Henryczki za kulturę.

 

2a) Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie, zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.

2b) Zabawy integrujące  uczniów, dostrzeganie różnic miedzy ludźmi i ich akceptowanie (tolerancja).

 

3. Współudział uczniów w organizacji                                       i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych – właściwa postawa i zachowanie.

 

4a) Opieka nad ptakami, dokarmianie w okresie zimowym.

4b) Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Szczurkowi.

4c) Sprzątanie opuszczonych grobów na Cmentarzu w Żydowie.

4d) Warsztaty – wykonanie palm wielkanocnych.

4e) Pomoc koleżeńska ( odrabianie lekcji, odwiedzanie chorych kolegów).

4f) Zbieranie plastikowych nakrętek-„Zakręcona akcja” .

 

wrzesień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

w ciągu roku

 

styczeń/ czerwiec

 

w ciągu roku

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

grudzień-luty

 

w ciągu roku

 

październik

 

marzec/

kwiecień

 

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

Wychowawcy klas i opiekun SU

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

dyrektor

E. Kubiszewska

 

Wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

Uczeń zna i przestrzega zasad obowiązujących w klasie i w szkole.

 

 

 

 

 

Uczeń zna regulaminy konkursów szkolnych.

 

 

 

Uczeń integruje się z grupą rówieśniczą poprzez pomoc koleżeńską, współudział w różnych zajęciach i uroczystościach szkolnych.

 

 

Uczeń jest świadomy różnic miedzy ludźmi, okazuje szacunek i życzliwość wobec innych.

 

Uczeń podejmuje działania na rzecz innych.

Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, pomaga potrzebującym.

Dbamy o zdrowie.

1.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

 

 

1a) Udział w realizacji programów:

„Owoce w szkole”,

„Szklanka mleka”

1b) Realizacja programów prozdrowotnych proponowanych przez PSSE w Bartoszycach:

-Trzymaj formę

- Czyste powietrze wokół nas

1c) Zorganizowanie Dnia Zdrowego Śniadania.

1d) Pogadanki, gazetki tematyczne, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

1e) Udział w rozgrywkach i zawodach sportowych.

 

2.Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (działania wg planu pracy)

2a) Podejmowanie tematyki na godzinach wychowawczych

2b) Przygotowanie przedstawienia o tematyce profilaktycznej na Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

2c) Zorganizowanie obchodów Dnia bez papierosa.

 

 

3a)Szkolna akcja zbiórki baterii, popsutych telefonów, makulatury.

3b) Udział w akcjach:

- „Dzień Ziemi”,

- Sprzątanie Świata,

3c) Współpraca z Nadleśnictwem Bartoszyce, kołem łowieckim „Szarak” 

W ciągu roku

 

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

listopad

 

 

maj

 

 

w ciągu roku

 

 

kwiecień

luty

w ciągu roku

Dyrektor

 

 

 

A. Binięda

K. Wasyliszyn

pielęgniarka,

wychowawcy

 

 

nauczyciel EDB

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

H. Bielicka

 

 

Wychowawcy

 

   E. Hadała

 

 

SU i opiekun

 

 

E. Kubiszewska

H. Bielicka

wychowawcy

Uczeń bierze udział w proponowanych akcjach.

 

Uczeń zna korzyści płynące ze zdrowego odżywiania.

Uczeń przestrzega zasad higieny osobistej, dba o swoje zdrowie, zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ma świadomość, że ruch wpływa pozytywnie na organizm.

 

 

 

 

Uczeń jest świadomy zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń podejmuje działania proekologiczne, dba o środowisko naturalne.

Współpraca z rodzicami.

 

1.Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, a także o sytuacjach trudnych i kryzysowych z udziałem dziecka.

 

1a) Zebrania z rodzicami

1b) Współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

1c) Działalność Rady Rodziców.

1d)Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych.

1e) Indywidualne konsultacje dla rodziców

 

2a) Pedagogizacja rodziców i organizowanie zajęć warsztatowych np.„Kontrolowanie dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści w mediach społecznych”,

2b)Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów.

2c )Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR.

 

Informowanie rodziców na bieżąco o zaistniałych sytuacjach.

 

Wg harmonogramu spotkań z rodzicami

 

 

W ciągu roku

 

 

Wg harmonogramu spotkań z rodzicami

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

W ciągu roku

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Dyrektor

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy

 Dyrektor

I. Borkowska

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

Rodzice chętnie współpracują ze szkołą, biorą udział w uroczystościach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice są świadomi zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania przez dzieci z Internetu, TV i czasopism.

 

Rodzice wiedzą do jakich instytucji mogą się zwrócić w przypadku wystąpienia problemów dydaktyczno – wychowawczych.

 

Rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, a także o sytuacjach trudnych i kryzysowych z udziałem dziecka.

 

           Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 może ulec modyfikacji  w przypadku zmiany trybu nauki w okresie pandemii

           COVID – 19.