poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKONEGO
   | modyf: Joanna Siwińska 2021-02-12, 18:37 | 2544 odsłon
serwiszglossie

 Zał. nr 1 do Zarządzenia nr  6/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie z dnia 01.02.2021 r. 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Żydowie w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

2. Zarządzenie nr OA.0050.7.2021 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 22 stycznia 2021r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 16 marca 2017 r. .w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

§ 1.Regulamin określa warunki przyjmowania dzieci do Oddział u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego  w Żydowie.

§ 2.1.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w oparciu zasadę powszechnej dostępności.

2.Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica, który należy pobrać w placówce, wypełnić i zwrócić wraz z załącznikami do dyrektora w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Wniosek jest załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tej szkole.

Deklaracja jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3.1.Do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Bartoszyce  przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Bartoszyce.

2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4.Przyjęcia dzieci spoza Gminy Bartoszyce mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy. W przypadku, gdy zostały zaspokojone potrzeby mieszkańców

Gminy Bartoszyce i pozostały wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, a liczba dzieci spoza gminy jest większa, niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

§ 4.1.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §3. pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddział u przedszkolnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

§ 5.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które mają następującą wartość:

1) Oboje rodziców pracują zawodowo wymiarze pełnego etatu lub studiują/uczą się w systemie dziennym- 8 pkt.

2) jeden rodzic pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub studiuje/uczy się w systemie dziennym- 2 pkt.

3) deklarowany dzienny pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godz. -0 pkt., od 5 do 8 godz. – 1pkt., powyżej 8 godz. – 2 pkt.

4) uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem na terenie Gminy Bartoszyce, do tego samego przedszkola lub szkoły.- 1 pkt.

W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

§ 6.1.Na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu dziecka do oddziału

przedszkolnego decyduje suma punktów uzyskanych przez dziecko.

2. Na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania liczby wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym.

3. Spełnianie kryteriów wskazanych w §4. i §5. musi być udokumentowane (sposób udokumentowania znajduje się we wniosku)

§ 7.1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący.

§ 8.1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli pracujących w szkole w składzie:

1) Przewodniczący

2) sekretarz

3) członek komisji

4) członek komisji

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) analiza złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym wniosków wraz z wymaganymi załącznikami;

2) ustalenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz liczbą wolnych miejsc;

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (tablica ogłoszeń).

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Prace komisji prowadzone są na terenie szkoły, w terminach wskazanych przez Przewodniczącego, dogodnych dla pozostałych członków komisji.

§ 9.1. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność składania wniosków.

§ 10. 1. Gdy po przeprowadzeniu rekrutacji oddział przedszkolny będzie miał jeszcze wolne miejsca, a liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

2. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzi się zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący.

§ 11. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku rodzica/opiekuna prawnego.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic może wnieść do dyrektora, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5 . Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 12. Regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 r.

  

 

Dyrektor szkoły – mgr Joanna Borys 

 

  

 

 

 

                       Załącznik nr 1

Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w oddziale przedszkolnym   Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego           

w Żydowie w roku szkolnym   2021/2022 

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

 

Adres miejsca zamieszkania dziecka

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

Miejsce pracy

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

Miejsce pracy

 

 

 

 

 

 

 

3.      Deklarowany dzienny pobyt dziecka w placówce:

 

a)      do 5 godz.                             od godz. ……………… do godz. ………………..

 

b)      od 5 godz. do 8 godz.           od godz. ……………… do godz.   ………………

 

c)      powyżej 8 godz.                   od godz. ……………… do godz. ...………………

 

 

4.      Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (inf. o  stanie zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)

 

                                         tak c                                                      nie c

  

 

Oświadczam, że:

 

a)        wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,

b)        niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych
w deklaracji,

c)        wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

 

 

............................., dnia ............................    

 

                                                                                   

   ...........................................................                                  ………………………………….

(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                                                                                   (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)

 

 

 

5.      Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły.

 

Data: ...................................

 

                          ..................................................... 

    (podpis dyrektora szkoły)

 

   

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                                         PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGI W ŻYDOWIE

NA ROK SZKOLNY  20…./20 ….    

 

   

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

                                                    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

                                                                         

WYBRANY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  Lp.

Nazwa placówki

1. pierwszego wyboru

 

 

2. drugiego wyboru

 

 

                         

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię

 

Nazwisko

 

    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

 

Numer telefonu*

 

 

Adres  poczty elektronicznej*

 

 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

 

Nazwisko

 

 

    ADRES  MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 Numer telefonu*

 

 

Adres  poczty elektronicznej

 

 

     

*jeśli posiada 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe

Tak

Nie

Dołącz w przypadku posiadania

Wielodzietność rodziny (troje lub więcej dzieci)

 

 

oświadczenie ( zał.3)

Niepełnosprawność dziecka kandydata

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

orzeczenie o niepełnosprawności

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

 

dokumenty potwierdzające: (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu prawnego opiekuna dziecka)

Objęcie kandydata pieczą zastępczą  (rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, dom dziecka)

 

 

dokument  poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Kryteria ustalone przez organ prowadzący

tak

nie

Dołącz w przypadku posiadania

Oboje rodzice pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiują/uczą się w systemie dziennym

 

 

Zaświadczenie

Jeden z  rodziców pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiuje/uczy się w systemie dziennym

 

 

Zaświadczenie

Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym wynosi*:

* nie dłużej niż od godz. 7.00 do 15.00

a)       do 5 godz.

 

 

od godz. …….. do godz. ………

b)       od 5 do 8 godz.

 

 

od godz. …….. do godz. ………

Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem na terenie Gminy Bartoszyce, do tego samego oddziału przedszkolnego

 

 

kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym

WAŻNE: w przypadku jednakowej liczby punków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego o przyjęciu decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.

I. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 1000) dane osobowe dotyczące kandydatów, członków rodziny i ich rodziców zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia  niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego w czasie trwania edukacji dziecka. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane wskazane we wniosku są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest przedszkole,  w którym dziecko rozpocznie edukację przedszkolną. 

 

II. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że:

1.       Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny           i wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych  w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz  prowadzenia niezbędnej dokumentacji szkolnej określonej przepisami prawa oświatowego. 

 

     

2.                             

3.      …….…………………                     ……………………………………                  …………………….....................

            Żydowo, data                                              Podpis matki/prawnego opiekuna                                       Podpis ojca/prawnego opiekuna