poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / REKRUTACJA 2021/2022 / REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
   | modyf: Joanna Siwińska 2021-02-12, 18:33 | 2250 odsłon
serwiszglossie

 

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr  6/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie z dnia 01.02.2021 r. 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Żydowie na rok szkolny 2021/2022
 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

2. Zarządzenie nr OA.0050.7.2021 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 22 stycznia 2021r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

§ 1.1. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1).

b)     na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).

2. W roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane będą  dzieci siedmioletnie, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2020/2021.

3.      Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (tablica ogłoszeń, strona internetowa).
  2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem  następujących kryteriów:

a)      Zatrudnienie  obojga rodziców4 pkt.,

b)      Zatrudnienie  jednego z rodziców 2 pkt.,

c)      Zatrudnienie na terenie Gminy Bartoszyce jednego lub obojga rodziców – 1 pkt.,

d)     Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem, do tej samej szkoły – 1 pkt.

W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu do pierwszej klasy decyduje kolejność wpływu wniosków.

§ 2.1.W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli i pracownika administracji pracujących w szkole w składzie:

1) Przewodniczący

2) sekretarz

3) członek komisji

4) członek komisji

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) analiza złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami;

2) ustalenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz liczbą wolnych miejsc;

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (tablica ogłoszeń).

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Prace komisji prowadzone są na terenie szkoły, w terminach wskazanych przez Przewodniczącego, dogodnych dla pozostałych członków komisji.

§ 3.1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń  uczęszcza do szkoły.

2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są  przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona  skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało za kończone prawomocnym wyrokiem.

3.Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

§ 4. Regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2021 r.

 

 

Dyrektor szkoły 

mgr Joanna Borys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ

UCZNIA  ZAMIESZKAŁEGO   W OBWODZIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie w roku szkolnym 20…./20….

   

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

                                                    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

                                                                         

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię

 

Nazwisko

 

    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

 

Numer telefonu*

 

Adres  poczty elektronicznej*

 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

 

Nazwisko

 

    ADRES  MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 Numer telefonu*

 

Adres  poczty elektronicznej

 

     

*jeśli posiada 

                                                                                                             ………………………………......

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 Oświadczenia wnioskodawcy

1.  Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

 

.....................................                                                                           .......................................................................................

Data                                                                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica (opiekuna)kandydata Pouczenie

1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym przez szkołę,

2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie.

Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO KLASY PIERWSZEJ                                                          PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGI W ŻYDOWIE

NA ROK SZKOLNY  20…./20 ….  

ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

I.  DANE OSOBOWE

   

DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

Nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

                                                    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

                                                                         

                                                     WYBRANA  SZKOŁA

  Lp.

Nazwa placówki

1. pierwszego wyboru

 

 

 

2. drugiego wyboru

 

 

 

                         

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

Imię

 

Nazwisko

 

    ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ

 

Numer telefonu*

 

 

Adres  poczty elektronicznej*

 

 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię

 

Nazwisko

 

 

    ADRES  MIEJSCA ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 Numer telefonu*

 

 

Adres  poczty elektronicznej

 

 

     

*jeśli posiada 

 

                      

                                          

II. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów podanych w regulaminie rekrutacji.

 

Lp.

Kryterium

Zgłoszenie kryterium do oceny TAK *

1.

Zatrudnienie obojga rodziców

 

2.

Zatrudnienie jednego z rodziców

 

3.

Zatrudnienie na terenie Gminy Bartoszyce jednego lub obojga rodziców

 

4.

Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem, do tej samej szkoły

 

 

*jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

 

Do wniosku dołączam załączniki:

1…………………………..

2……………………………

3…………………………..

4……………………………

 

………………………………......

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 Oświadczenia wnioskodawcy

1.  Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 1000).

............................                                                                          .........................................................................

Data                                                                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica (opiekuna)kandydata

 

Pouczenie

1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym przez szkołę,

2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie.