poczekaj sekundeczkę
MENU

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / REKRUTACJA 2020/2021 / REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
serwis w tej chwili ogląda 2 osób
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
   | modyf: MG 2018-04-4, 15:19 | 1655 odsłon
serwiszglossie

 Zarządzenie Nr 13/2017/2018   Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie                z dnia 16.03.2018 r.

 

Regulamin rekrutacji

Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

2. Zarządzenie nr OA.0050.10.2018Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 18 stycznia 2018 r.

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 16 marca 2017 r. .w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),

§ 1.1 Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1).

b)     na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).

 

2. W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane

 

 

2.        dzieci sześciu - i siedmioletnie letnie, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 20172018.

3.      Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  1. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego (tablica ogłoszeń, strona internetowa).
  2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem  następujących kryteriów:

a)      Zatrudnienie w obwodzie szkoły obojga rodziców4 pkt.,

b)      Zatrudnienie w obwodzie szkoły jednego z rodziców 2 pkt.,

c)      Zatrudnienie na terenie Gminy Bartoszyce jednego lub obojga rodziców – 1 pkt.,

d)     Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem, do tej samej szkoły – 1 pkt.

W przypadku jednakowej liczby punktów o przyjęciu do pierwszej klasy decyduje kolejność wpływu wniosków.

§ 2.1.W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli i pracownika administracji pracujących w szkole w składzie:

1) przewodniczący komisji;

2) sekretarz komisji.

3)  członek komisji.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) analiza złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami;

2) ustalenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz liczbą wolnych miejsc;

3) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (tablica ogłoszeń).

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Prace komisji prowadzone są na terenie szkoły, w terminach wskazanych przez Przewodniczącego, dogodnych dla pozostałych członków komisji.

 

§ 3.1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń  uczęszcza do szkoły.

2.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są  przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona  skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało za kończone prawomocnym wyrokiem.

3.Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

4.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

 

 Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 2018/2019

 

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Zgłaszam moje dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

 

I. Dane o kandydacie:

Imię (imiona) i nazwisko……………………………………………………………………….

Data urodzenia ………………………….…………

Numer PESEL * ………………………..…………

*w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Adres miejsca zamieszkania ………………………………………..………………………….

II. Dane o rodzicach/opiekunach prawnych kandydata:

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ……………………………………….………….

Adres miejsca zamieszkania ……...……………………………………….................................

Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej …………………………...

 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………...……………………………….………….

Adres miejsca zamieszkania ……...……………………………………….................................

Numer telefonu ……………………… adres poczty elektronicznej …………………………...

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania                   w siedzibie szkoły.

 

 

 

…………….                                                             ……………………………………

data i miejsce                                                                 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie 2018/2019

 

.......................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy  - rodzica (opiekuna) kandydata

.......................................................................

.......................................................................

 

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

 

 

Pani  ……………................

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej

im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie  2018/2019

(wypełniają rodzice zamieszkali poza obwodem  szkoły)

 

I.  Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)1

                   

1.

Imię/imiona i nazwisko  kandydata

 

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

 

3.

PESEL kandydat

W przypadku braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Imię/imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) kandydata

MATKI

 

 

OJCA

 

 

5.

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) kandydata2

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu i mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej i numery

telefonów rodziców (opiekunów) kandydata (o ile je posiadają)

Matki

 

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

                               

 

II. Informacja o złożeniu wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy

(jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych)

 

 

Pierwszy wybór

………………………………………………………………………………………………

 

Drugi wybór

………………………………………………………………………………………………

Trzeci wybór

………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

III. Informacja o spełnianiu przez kandydata kryteriów podanych w regulaminie rekrutacji .

Lp.

kryterium

Wymagane  dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Zgłoszenie kryterium do oceny TAK *

1

Zatrudnienie w obwodzie szkoły obojga rodziców

 

 

2

Zatrudnienie w obwodzie szkoły jednego z rodziców

 

 

3

Zatrudnienie na terenie Gminy Bartoszyce jednego lub obojga rodziców

 

 

4

Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem, do tej samej szkoły

 

 

*jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnienie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

 

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych

w punkcie …………………….

 

………………………………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 Oświadczenia wnioskodawcy

1.  Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

.....................................                                                                               .............................................................................

Data                                                                        Czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica (opiekuna)kandydata

 

Pouczenie

1.  Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym przez szkołę,

2.  Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie.

 

 

Załączniki:

1…………………………..

2……………………………

3…………………………..

4………………………….