poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN PROJEKTU GMINA BARTOSZYCE
   | modyf: Joanna Siwińska 2019-01-30, 16:58 | 963 odsłon
serwiszglossie


 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

1.      Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku w Gminie Bartoszyce (województwo warmińsko - mazurskie).

2.      Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Bartoszycach; OWP w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bezledach; OWP w Szkole Podstawowej w Żydowie; OWP w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach; OWP w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy; OWP w Szkole Podstawowej w Galinach; OWP w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Krawczykach, wszystkie w Gminie Bartoszyce: poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 166 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 80 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 25 nauczycieli (24 Kobiet), zwiększenie wiedzy 124 rodziców (100 Kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji klucz. dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie 01.07.2018r. do 30.06.2020r.

3.      Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronie internetowej: www.gmina-bartoszyce.pl

§ 2

Słownik pojęć

 

    Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

1.      Beneficjent – instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Bartoszyce

2.      Projekt –  o numerze RPWM.02.01.00-28-0051/17– pn. „Kreatywne przedszkolaki z Gminy Bartoszyce”

3.      Uczestnik Projektu (UP)  – osoba fizyczna, dziecko/nauczyciel zakwalifikowane/y do udziału w Projekcie, a także rodzice dzieci zakwalifikowanych w projekcie biorący udział w zajęciach dla rodziców.

4.      Biuro Projektu – ul. Zwycięstwa 2 , 11 – 200 Bartoszyce

5.      OWP – ośrodek wychowania przedszkolnego, gdzie opieka nad dziećmi świadczona jest od poniedziałku do piątku.

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

1.      W ramach projektu 166 dzieci w wieku przedszkolnym weźmie udział w zajęciach zwiększających kompetencje kluczowe w zakresie kreatywności. Ponadto 25 nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, 124 rodziców pozna metody wspomagania kompetencji kluczowych u dzieci oraz zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne, co umożliwi nabywanie ww. kompetencji kluczowych.

2.      Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie, spełniające następujące kryteria:

a.       Wiek: wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty,

b.      Uczęszczanie dziecka do OWP objętych projektem

c.       dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów.

3.      Przy spełnieniu powyższych kryteriów formalnych decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo w §5 pkt. 6 niniejszego Regulaminu, przy czym w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria ustawowe opisane szczegółowo w §5 pkt. 6.

4.      Rekrutacja dla dzieci będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc.

5.      Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku dzieci dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:

a.       Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b.      Wymagane oświadczenia uczestnika projektu

c.       Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/rodzica/rodziców (jeżeli dotyczy)

d.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

e.       Dokumenty stwierdzające pochodzenie kandydata z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

6.      Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele/ki, którzy/re zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie, spełniający następujące kryteria:

a.       Dostarczenie kompletu dokumentów

b.      Nauczanie w OWP objętych projektem

c.       Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów uzyskanych na postawie oceny Uzasadnienia potrzeby doskonalenia zawodowego.

7.      Rekrutacja dla nauczycieli będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach projektu.

8.      Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie i złożenie „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:

a.       Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b.      Oświadczenie uczestnika projektu

9.      Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku rodziców dokonuje się po informacji o przyjęcia do projektu dziecka danego rodzica, poprzez wypełnienie i złożenie „Formularza zgłoszeniowego do projektu dla dziecka i rodzica” z zaznaczeniem interesujących Rodzica obszarów wraz z załącznikami:

a.       Deklaracja uczestnictwa w projekcie

b.      Oświadczenie uczestnika projektu.

10.  Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem Projektu oraz spełnia/ją warunki uczestnictwa w nim określone.

11.  Nauczyciel/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są świadomy/i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

12.  W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.


§ 4

Zakres wsparcia

 

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

1.      Doposażenie przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne.

2.      Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:

a.       Wzmacnianie kompetencji społecznych u dzieci 40 h, 25 Uczestników Projektu, 3 gr x 8/9 Uczestników Projektu, 5 dni x 8h, łącznie 120h w projekcie

Efekty uczenia się: nauczycielka pozna charakterystykę okresów krytycznych w rozwoju dziecka w odniesieniu do kształtowania kompetencji społecznych, adekwatne oddziaływania pedagogiczne na dziecko z deficytami społecznymi emocjonalnymi, manifestujące zachowania trudne, propozycje scenariuszy zajęć i zabaw do pracy w grupie i podczas indywidualnych zajęć z dziećmi, kształtowanie kompetencji społecznych; efektywna współpraca z opiekunami dziecka, nad kształtowaniem kompetencji społecznych dziecka w środowisku rodzinnym

b.      Wykorzystanie narzędzi TIK w pobudzaniu przedsiębiorczości i inicjatywności 40 h, 25 Uczestników Projektu, 3 gr x 8/9 Uczestników Projektu, 5 dni x 8h, łącznie 120 h w projekcie

Efekty uczenia się: nauczyciele zdobędą wiedzę nt. internet. i interakt. narzędzi wspierających kształtowanie przedsiębiorczości i inicjatywności roli narzędzi multimedialnych funkcji i praktycznego wykorzystania Youtube i epodręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych w edukacji, zastosowania grywalizacji w kształtowaniu przedsiębiorczości i inicjatywności

c.       Studia podyplomowe j. angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 2 lub 3 semestry dla 3 nauczycielek

Efekty uczenia się: nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu, nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi; doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym; doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji będzie uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych - kwalifikacje nabędą 3 nauczycielki. Dla 3 nauczycielek zaplanowano zwrot kosztów dojazdów.

3.      Przeprowadzenie zajęć z kreatywności- warsztaty z klockami konstrukcyjnymi dla dzieci:

Efekty uczenia się: umiejętności rozwiązywania problemów, usprawniają mikro ruchy, które wpływają na coraz lepszą precyzję ruchów rąk co skutecznie przygotowuje do nauki pisania; umiejętność koncentracji, koordynację wzrokową; rozwijają wyobraźnię, kreatywność; umiejętności społeczne – współpracę w grupie, komunikację. Wspólne budowanie z klocków z rodzicami czy innymi dziećmi uczy samodzielności, realizacji zadań, dokończenia pracy, dzielenia się z innymi oraz współdziałania. W zabawie konstrukcyjnej powstaje wytwór, będący rezultatem działań dziecka. Zabawy tego typu doskonalą rozwój spostrzegawczo-ruchowy. Wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji. Przy pomocy klocków dziecko buduje swoją własną rzeczywistość wykorzystując nieograniczoną wyobraźnię. Każda konstrukcja jest niepowtarzalna i daje dziecku wiele radości. Dziecko doświadcza sukcesu, wie, że potrafi zbudować „coś”, opowie o swojej pracy i zostanie dostrzeżone. Obserwując kolegów i koleżanki, efekty ich pracy, uczy się od innych jak rozwiązywać problemy, dokonuje oceny innych prac (porównanie) i ocenia swoją pracę (uczy się samooceny).

4.      Przeprowadzenie zajęć z kreatywności- eksperymenty dla dzieci

Efekty uczenia się: nabywanie umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy, wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności posługiwania się przyrządami badawczymi, rozbudzanie wśród pasji naukowych i badawczych, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, podniesienie efektywności nauczania (dzieci jednocześnie uczą się i bawią), pobudzanie ciekawości oraz chęci do uczenia, rozwijanie samodzielność dzieci i kształtowanie w nich postawy poszukującej i twórczej, uatrakcyjnienie zajęć poprzez wprowadzenie eksperymentu, rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań u dzieci.

5.      Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców:

W każdym OWP zostaną zorganizowane dla każdej z grupy rodziców (grupy będą tworzone zgodnie z podziałem dzieci w grupach przedszkolnych) min. 1,5 h zajęcia–spotkania warsztatowe dla rodziców, które będą prowadzone przez wychowawców danej gr przedszkolnej, min. 2 spotkania/gr w proj. (średni czas trwania zajęć 30 minut) o następującej tematyce:

·         Zachęcanie dzieci do rozwoju, wspomaganie twórczej aktywności dziecka.

·         Nic na siłę – zachowywanie równowagi pomiędzy budowaniem kompetencji kluczowych a zabawą (dziecko jest przede wszystkim dzieckiem).

·         Akceptacja i poczucie bezpieczeństwa dziecka podstawą jego samorozwoju.

·         Diagnozowanie silnych i słabych stron u dzieci.

Efekty uczenia się: Rodzic wie, jakie metody stosować, by zachęcić dziecko do rozwoju kompetencji kluczowych

Każdy rodzic otrzyma pisemną indywidualną diagnozę kompetencji kluczowych dla każdego dziecka. Rodzicom, którzy nie będą uczestniczyć w spotkaniach, diagnozy zostaną przekazane osobiście podczas odbioru dzieci z przedszkola (potwierdzone podpisem).

4.      Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób  niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

 

§ 5


Procedury rekrutacji

1.    Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

2.    Rekrutacja ma charakter otwarty.

3.    Oferta udziału w projekcie jest skierowana do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

4.    W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 166 dzieci- Uczestników Projektu, 25 nauczycieli wychowania przedszkolnego- Uczestników Projektu, 124 rodziców i opiekunów prawnych ww. dzieci wspieranych przedszkoli- Uczestników Projektu.

5.    Dokumenty dotyczące rekrutacji, jak i inne dokumenty dotyczące projektu znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Bartoszyce: www.gmina-bartoszyce.pl

6.    Procedura rekrutacji w przypadku dzieci i rodziców obejmuje następujące etapy:

a.       Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów – sierpień, wrzesień 2018

b.      Kryteria dostępu dzieci:

                        i.      Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

                      ii.      Wiek dziecka – wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym zg. z Ustawą o systemie oświaty

                     iii.      Uczęszczanie do OWP objętych projektem

c.       Kryteria premiujące dzieci (podane pkty max, min. 0 pkt. w danym kryterium):

                        i.      Niepełnosprawność – 10 pkt. (na podst. Oświadczenia)

                      ii.      Pochodzenie z rodzin ubogich – 5 pkt. (na podst. Oświadczenia)

d.      Kryteria dostępu rodzice:

                        i.      Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

e.       Kryteria premiujące rodzice (podane pkty max, min. 0 pkt. w danym kryterium):

                        i.      Niepełnosprawność dziecka – 10 pkt. (na podst. Oświadczenia)

                      ii.      Pochodzenie z rodzin ubogich- 5 pkt. (na podst. Oświadczenia)

f.        Rekrutacja rodziców odbędzie się razem z rekrutacją dzieci, przyjmowani do projektu będą rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do projektu (rekrutacja wspólna rodzica i dziecka).

g.       Dla rodziców i dzieci nastąpi jedynie weryfikacja formalna i kryteriów dostępu (do projektu zakwalifikowani wszyscy rodzice i dzieci, które zgłoszą chęć uczestnictwa, w przypadku, jeśli większa ilość rodziców niż założona -stworzenie możliwości udziału w projekcie wszystkim chętnym rodzicom).

h.     Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej (punkty przyznawane zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami) nastąpi we wrześniu 2018r.

a.       W przypadku zakwalifikowania do projektu, konieczne jest podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzenia zapoznania się z regulaminem projektu przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Projektu (w 2 egzemplarzach) – wrzesień 2018r.

7.    Procedura rekrutacji w przypadku nauczycieli obejmuje następujące etapy:

a.     zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z załącznikami;

b.      Kryteria dostępu nauczyciele:

                        i.      Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów

                      ii.      Nauczanie w OWP objętych projektem

c.       Kryteria premiujące nauczyciele (podane pkty max, min. 0 pkt. w danym kryterium):

                                                               i.      kryteria merytoryczne brak uczestnictwa w szkoleniach w ciągu ostat. roku–1 pkt,3 lat–3 pkt,5 i więcej lat–5, uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w szkol./ studiach o wybranej tematyce max. 5 pkt.

d.      wybór osób na szkolenia dla nauczycieli odbędzie się na podstawie formularza zgłoszeniowego i najwyższej liczby punktów za uzasadnienie potrzeby doskonalenia zawodowego w danej dziedzinie.

e.     podpisanie umowy uczestnictwa oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem projektu przez Uczestnika (w 2 egzemplarzach).

8.    Zasady przyjmowania zgłoszeń:

a.     Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu.

b.     O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.

c.      Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

   Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

   Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami

   Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie

d.     O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio.

e.     Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu.

f.      Komisja Rekrutacyjna składa się z Dyrektora OWP oraz jednej nauczycielki.

9.    Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów, wskazanych w punkcie 6 i 8 niniejszego paragrafu, ustala listę dzieci przyjętych, rodziców i listę nauczycieli skierowanych na szkolenia. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej).

10.                                       Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie:

a.       166 dzieci w wieku przedszkolnym

b.      25 nauczycieli,

c.       124 rodziców.

 

§ 6

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

 

1.      W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci możliwości udziału w zajęciach z kreatywności- warsztaty z klockami konstrukcyjnymi dla dzieci, zajęciach z kreatywności- eksperymenty dla dzieci,  szkolenia zatrudnionych w OWP nauczycielek wychowania przedszkolnego z zakresu: Wzmacnianie kompetencji społecznych u dzieci, Wykorzystanie narzędzi TIK w pobudzaniu przedsiębiorczości i inicjatywności, studia podyplomowe z języka angielskiego.

2.      Rodzice biorący udział w projekcie, są zobowiązani do uczestnictwa w warsztatach dla rodziców.

3.      Dzieci, biorące udział w Projekcie są zobowiązane do udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych oferowanych w ramach projektu.

4.      Uczestnik Projektu – nauczyciel, zobowiązany jest do:

   regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia,

   potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,

   uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń,

   odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach,

   wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.

5.      Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika projektu – dziecka, zobowiązani są do:

-        regularnego i punktualnego uczestnictwa dziecka we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia,

-        wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.

 

6.      Nauczyciel/rodzice/opiekunowie prawni jest/są zobowiązany/i do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

§ 7

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 

1.      Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

2.      Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.

3.      Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.

4.      Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

5.      Dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

 


§ 8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 

1.      Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Beneficjenta na piśmie.

2.      Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o rezygnacji dziecka z udziału w projekcie.

4.      W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.

5.      W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie:

6.      Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

7.      Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

8.      Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu   oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018r.  i trwa do 30 czerwca 2020 roku

2.      Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy uczestnictwa lub umowy o świadczenie usług przedszkolnych zawarte z każdym z uczestników projektu lub jego opiekunem prawnym.

4.      Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i ww. umowach rozstrzygane przez Realizatora.

5.      Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

6.      Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.

7.      Jakiekolwiek pytania na temat projektu należy kierować na adres mailowy:  e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl