poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / NAJLEPSI W SZKOLE / KONKURS ‘HENRYCZKI I HENRYKI‘
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
KONKURS ‘HENRYCZKI I HENRYKI‘
   | modyf: Joanna Siwińska 2021-06-14, 21:12 | 5519 odsłon
serwiszglossie 

 REGULAMIN   KONKURSU

 „ HENRYCZKI  i   HENRYKI ”
Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie
 
Celem konkursu jest:
 1. Promowanie i nagradzanie uczniów, którzy wyróżniają się pracą nad  doskonaleniem i rozwojem swoich umiejętności w zakresie nauki, kultury i sportu w kategoriach klas I-III i IV-VI.
 2. Wzmocnienie roli wychowawczej patrona szkoły w procesie dydaktyczno- wychowawczym.
Uczniowie klas I - III mają możliwość zdobycia HENRYCZKA za okres 3- letniej pracy w kategoriach:
  • HENRYCZEK za naukę
  • HENRYCZEK za kulturę
Uczniowie klas IV-VIII maja możliwość zdobycia HENRYKA za okres 5- letniej pracy.
 • HENRYK za naukę
 • HENRYK za kulturę
 • HENRYK za sport
I. Organizacja.
 1. Statuetki przyznawane są od roku szkolnego 2013/14.
 2. Statuetki przyznawane są raz w roku za okres 3- letniej pracy ucznia, udokumentowanej przez wychowawcę klasy III i VI na koniec etapu edukacyjnego, z wyjątkiem okresu przejściowego do roku szkolnego 2015/16.
 3. Dwa razy w roku szkolnym w styczniu i czerwcu zgodnie z opracowanymi kryteriami. na podstawie głosowania i zdobytych przez ucznia punktów w ciągu minionych miesięcy, klasy wybiorą „Najkulturalniejszego ucznia”, „Najpilniejszego ucznia” oraz „Najlepszego Sportowca” w swojej klasie.
 4. Na radzie klasyfikacyjnej ( 2 razy w roku) wychowawcy klas przedstawiają wyniki wyborów w klasach I-III i IV-VI w trzech kategoriach.
 5. Jeśli uczeń danej klasy 2 razy zwycięży (I semestr i II semestr), otrzymuje na koniec roku nagrodę książkową.
 6. Spośród wszystkich zwycięzców klasowych, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym końcoworocznym po trzech latach nauki w klasach I-III i IV-VI na podstawie dokumentacji wychowawcy  wybiera zwycięzców do nagrody „Henryka” i „Henryczka” za kulturę, naukę i sport.
 7. Na apelu kończącym rok szkolny Dyrektor szkoły wręcza wybranym uczniom STATUETKI.
 8. W kronice szkolnej ,,Sztandaru szkoły ” dokonuje się wpisu zwycięzców w danym roku szkolnym.
Kryteria, jakie muszą spełnić uczniowie w poszczególnych kategoriach:
 
NAJKULTURALNIEJSZY UCZNEŃ KLASY/SZKOŁY
·         jest zawsze uprzejmy, taktowny, nigdy nie stosuje wulgaryzmów
·         jest życzliwy wobec wszystkich koleżanek i kolegów, osób dorosłych
·         wszystkie konflikty i spory rozwiązuje bez użycia siły,
·         pomaga słabszym i młodszym od siebie,
·         nosi ubiór i fryzurę czystą i skromną,
·         po skończonych zajęciach nie biegnie do szatni, idzie spokojnym krokiem
·         nie przeszkadza w czasie zajęć, apeli i uroczystości innym osobom,
·         przestrzega ustalone regulaminy szkolne i klasowe
·         zachowuje się spokojnie w oczekiwaniu na autobus szkolny i w autobusie,
·         zachowuje się kulturalnie w różnych miejscach (na stołówce, bibliotece, kościele)
 
Uczeń może zdobyć maksymalnie 30 punktów.
Punktacja załącznik nr 1
NAJLEPSZY SPORTOWIEC  KLASY/SZKOŁY
 •  Bierze udział w szkolnych zawodach/turniejach.
 • Reprezentuje szkołę w zawodach gminnych oraz osiąga wysokie wyniki.
 •  Reprezentuje gminę w zawodach powiatowych/rejonowych/wojewódzkich oraz w olimpiadzie sportu.
 • Osiąga wysoki wynik punktowy w sprawdzianie – Indeks sprawności fizycznej.
 • Jest przygotowany do zajęć.
 • Przestrzega reguł fair play podczas gier, zabaw, zawodów ( szacunek do przeciwnika, sportowe zachowanie).
Punktacja wg załącznika nr 2
NAJPILNIEJSZY UCZEŃ
 • Bierze udział w konkursach szkolnych.
 • Bierze udział w konkursach pozaszkolnych.
 • Reprezentuje szkolę w środowisku lokalnym.
 • Osiąga coraz lepsze wyniki w nauce.
 • Jest zawsze przygotowany do lekcji (nie zapomina zeszytu, ćwiczeń, podręcznika, pracy domowej, przyborów).
 • Przynosi potrzebne materiały, jest przygotowany do lekcji.
 • Wykonuje dodatkowe prace zadane przez nauczycieli.
 • Estetycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń.
 • Jest aktywny w czasie lekcji.
 • Za czytelnictwo.
 
Punktacja wg załącznika nr 3
 
Regulamin po zmianach z dnia 23 stycznia 2015r.